wyd001


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały

od 27 maja do 03 czerwca2024r.

 

Link do strony Urzędu Miasta:

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

PONIEDZIAŁEK 27.05 1500 - 1700 

PONIEDZIAŁEK 03.06 700 - 800  1200 - 1300

ŚRODA 29.05 1200 - 1600

PIĄTEK 31.05 900 - 1100 
                               

Załącznik

do Zarządzenia Nr OR.40.2024

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 31 stycznia 2024r.

ZASADY REKRUTACJI

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

KLIKNIJ TUTAJ

Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać.Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2024/2025

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 04.03.2024, godz.800

do 15.03.2024, godz.1500

od 27.05.2024, godz. 800

do 03.06.2024, godz.1500

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

od 04.03.2024, godz.800

do 29.03.2024, godz.1500

od 27.05.2024, godz. 800

do 10.06.2024, godz. 1500

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2024, godz. 900

13.06.2024, godz. 900

4

Zdalne potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania

od 08.04.2024, od godz. 900

do 22.04.2024, do godz. 1500

od 13.06.2024, od godz. 900

do 20.06.2024, do godz. 1500

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

23.04.2024, godz. 900

21.06.2024, godz. 900

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.)

 

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie nr OR.40.2024 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2024r.

     Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego  należy wejść na stronę: Kliknij tutaj:

 

KRYTERIA REKRUTACJI

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.):

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

 

Kryteria lokalne naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Chorzów zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19.12.2019r. oraz Uchwale Nr XLIV/728/2021 RM Chorzów o zmianie Uchwały Nr XVI/279/19 RM Chorzów z dnia 19.12.2019r.

Lp.

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA KRYTERIUM

1

Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/ prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym.

40

- zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub

- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub

- wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub

- informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub

- zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

2

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie.

20

- kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub

- potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub

- Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego

- inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

3

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.

15

 

4

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku

10

 

5

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców.

7

- miejsce zamieszkania - wniosek lub

- dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

6

Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów.

3

- zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

 

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.