RAMOWY ROZKŁAD DNIA:

Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8:00 do 13:00

6.00 - 8.45 :

(przyprowadzanie dzieci do przedszkola do godz.8.15)

-schodzenie się dzieci do przedszkola

-gry i zabawy przy stolikach

-zabawy konstrukcyjne

-zabawy rytmiczno-ruchowe przy muzyce

-ćwiczenia poranne

-zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci

-praca indywidualna z dzieckiem (praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym oraz rozmowy indywidualne z dzieckiem)

-zajęcia poranne organizowane przez nauczyciela

*wdrażanie do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi

*rozwijanie aktywności społecznej przez nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi i nauczycielami (wszystkich grup!)

*usamodzielniają się w nawiązywaniu rożnego rodzaju kontaktów społecznych

*pobudzanie aktywności własnej dzieci przez podejmowane działania

*aktywne rozwijanie zainteresowań dzieci

*niwelowanie różnic przez nadrabianie braków u dzieci mniej zdolnych

*doskonalenie posiadanych sprawności i umiejętności oraz rozwijanie tych na niższym poziomie

8.45 - 9.00 :

-czynności higieniczne i przygotowawcze do śniadania

*wdrażanie do dbania o higienę własną i otoczenia

*rozwijanie samodzielności dzieci podczas czynności higienicznych i samoobsługowych

9.00 - 9.30 :

-śniadanie

-czynności higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu

*doskonalenie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków

*wdrażanie do samodzielnego, estetycznego i kulturalnego spożywania posiłków

*wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

*nabywanie i utrwalanie nawyków higienicznych

9.30 - 10.30 

-zajęcia wychowawczo - dydaktyczne organizowane i prowadzone przez nauczyciela (w grupach dzieci młodszych zajęcia trwają krócej)

*dbanie o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci przez stwarzanie im warunków do aktywnego uczestniczenia w organizowanych przez nauczyciela zabawach, ćwiczeniach i zadaniach

*budzenie naturalnej chęci poznawania otaczającego świata przy pomocy wszystkich zmysłów, wzbogacanie wiedzy dzieci

*pobudzanie do odkrywania i kreowania istniejącej rzeczywistość podczas podejmowania działań intelektualnej, czyli językowej, matematycznej, przyrodniczej, a także plastycznej, muzycznej, ruchowej (fizycznej)

*aktywne rozwijanie zainteresowań dzieci

*doskonalenie posiadanych sprawności i umiejętności oraz rozwijanie tych na niższym poziomie

*wdrażanie do korzystania z różnych źródeł wiedzy i wykorzystywanienabytej wiedzyw praktyce

*inspirowanie do poznawania swoich możliwości, znajdywania różnych sposobów rozwiązywania problemów

*rozwijanie szacunku do innych osób, do ich zdania i działań 

10.30 - 10.45 :

-drugie śniadanie

-czynności higieniczne przed i po nim

*wdrażanie do dbania o higienę osobistą

*zachęcanie do zdrowego odżywiania (do chętnego i świadomego spożywania owoców oraz soków owocowych)

10.45 - 11.30 :

-zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci lub inspirowane przez nauczyciela

-spacery, gry i zabawy dowolne podejmowane na terenie ogrodu przedszkolnego

*kształtowanie umiejętności do samodzielnego organizowania czasu wolnego i spędzania go w sposób aktywny

*utrwalanie materiału programowego podczas działań i zabaw swobodnych i tych inspirowanych przez nauczyciela

*rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci

*wdrażanie do prowadzenia zdrowego trybu życia

*doskonalą umiejętność samodzielnego ubierania się (adekwatnie do pogody)

*kształtowanie świadomości z korzyści płynących z pobytu na powietrzu,

*uczestniczenie w zabawach i grach zespołowych oraz poznawanie najbliższego otoczenia przedszkola za sprawą wycieczek i spacerów

*zaznajomienie z zasadami bezpiecznego korzystania z placu zabaw

11.45 - 12.00 :

-czynności higieniczne i organizacyjne przed obiadem

*wdrażanie do dbania o higienę osobistą

*rozwijanie samodzielności dzieci podczas czynności higienicznych i samoobsługowych

12.00 - 12.30 :

-obiad

*wdrażanie do samodzielnego spożywania posiłków oraz właściwego korzystania ze sztućców

*kształtowanie nawyku dbania o estetykę spożywania posiłku

*wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

12.30 - 14.15 : GRUPA I (maluszki):

-leżakowanie

-czynności samoobsługowe

*odpoczynek i wyciszenie

*wdrażanie do samodzielnego ubierania się

12.30- 12.40 : GRUPA II, III, IV i V:

-odpoczynek i zajęcia relaksacyjne po obiedzie przy słuchaniu bajki lub muzyki relaksacyjnej

*odpoczynek i wyciszenie

12.40- 13.00 : GRUPA II, III, IV i V:

-zajęcia popołudniowe organizowane i prowadzone przez nauczyciela

*utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności

*aktywne rozwijanie zainteresowań dzieci

*doskonalenie indywidualnychsprawności, umiejętności oraz uzdolnień dzieci

13.00- 14.45 :

-udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w przedszkolu

-gry, zabawy i zajęcia indywidualne i zespołowe organizowane na powietrzu lub w sali

*utrwalanie zdobytej wiedzy i umiejętności

*doskonalenie indywidualnych zdolności i uzdolnień dzieci oraz niwelowanie różnic u dzieci słabszych

*rozwijanie zainteresowań dzieci

*nabywanie umiejętności organizowania zabaw w grupie

*wdrażanie do uczestniczenia w rozmowach z nauczycielem i kolegami

*kształtowanie poczucia współodpowiedzialności oraz rozumienia potrzeb innych osób

14.45 - 15.00 :

-podwieczorek

-czynności higieniczne przed i po nim

*wdrażanie doestetycznego spożywania posiłku

*utrwalanie nawyków higienicznych

15.00 - 17.00 :

-zabawy i zajęcia swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci w sali lub ogrodzie pod nadzorem nauczyciela

-zabawy kołowe na dywanie

-zabawy muzyczno-ruchowe

*nabywają umiejętności organizowania zabaw w grupie

*rozwijanie kreatywności i twórczości dzieci

*kształtowanie umiejętności do samodzielnego organizowania czasu wolnego i spędzania go w sposób aktywny

*rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci

*rozwijanie mowy i poszerzanie słownictwa przez uczestniczenie w rozmowach z nauczycielem i kolegami

*wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych oraz posługiwania się umówionymi gestami w czasie pożegnania

Copyright © Przedszkole nr 3 w Chorzowie. All Rights Reserved.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.